קורס מקוון

Do you have a question about HPLC? Send HERE

Topics of Lectures

What’s New in my website? See my TwitterTwitter

1
Fundamentals of liquid chromatography יסודות הכרומטוגרפיה הנוזלית – Theory* and Instrumentation*
General Introduction to HPLC – Lecture
הקדמה כללית
Chromatography Process Movie
סרטון וידאו
Guidelines in the operation of an HPLC system
הנחיות לתפעול נכון של המערכת
2
Development of methods in HPLC – various modes of liquid chromatography
פיתוח שיטות: סוגי הכרומטוגרפיה
3
Reversed phase chromatography – chemistry and geometry of the columns
כרומטוגרפית היפוך פאזות
4
Sample Preparation: Solid Phase Extraction (SPE)
הכנת דוגמאות
SPE_handouts
5
Detection in liquid chromatography
גלאים
*
Detection in HPLC & Qualification of detectors
גלאים וכיולם
**
6
Photo-diode-array (PDA) detectors: Principle of operation, Peak purity, Spectral matching
גלאי מערך דיודות: עקרון הפעולה, נקיון פיקים והשוואה ספקטרלית
7
Photo-diode-array
8
Gradient conditions – Principles and guidelines
9
Quantitation and system suitability
עבודה כמותית
**
Integration events and calibration methods
10
Validation of chromatographic methods – System suitability, precision, accuracy, limit of detection, limit of quantification etc
Method & Equipment validation guidelines
11
FDA Guidance
12
Preparative chromatography – considerations in scaling up a separation
כרומטוגרפיה פרפרטיבית
13
System peaks in liquid chromatography – Their origin and formation, how to live with/without them
שיאי מערכת 
14
Chiral chromatography for the analysis of enantiomers
כרומטוגרפיה כיראלית
Chral chromatography article
מאמר
15
LC-MS overview
Capillary Electrophoresis (CE)
אלקטרופורזה קפילרית 
Ion chromatography course handouts
כרומטוגרפית יונים
16
Analysis of polymers
– אנליזה של פולימרים –
Gel Permeation Chromatography (GPC) for the determination of molecular weight distribution
GPC lecture
 Data integrity in LC
17
Troubleshooting in LC
איתור תקלות
Review:
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) in the pharmaceutical analysis